LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Dut Gardalkree
Country: Brunei Darussalam
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 23 August 2010
Pages: 70
PDF File Size: 14.52 Mb
ePub File Size: 15.36 Mb
ISBN: 639-8-71312-920-8
Downloads: 50565
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brakinos

Dolazi do eliminacije pozitivnog naelektrisanja u molekulu lizina. D-riboza b-D-ribofuranoza je komponenta nukleinskih kiselina, koenzima, vitamina.

Vezana voda je voda koja ostaje nesmrznuta na niim temperaturama od 0oC najee na oC 2. To su visokomolekularni ciklini alkoholi derivati ciklopentanofenantrena. Osnovne klase prirodnih antioksidanata su: Prirodna guma arabika je kisela ili neutralna so Ca, Mg, K heteropolisaharida.

Dobija se kiselom hidrolizom melase eerne repe ili smole trenje. Prema osobinama i sastavu hemijz se dele nai dr. Manitol relativna slatkoa Redukovana forma D-manoze; Nalazi se u celeru, peurkama i maslinkama. Palmino ulje je neuporedivo najbogatije vitaminom E, u odnosu na navedena ulja. Razmak izmeu O i H to su oni koji su kovalentnom vezom povezani za kiseonik je 0. Skrobglikogen i celuloza.

  BUZ350 DATASHEET PDF

Hemija hrane

Razred – Hemija Documents. Sinteza aspartatne amino kiselinske grupe.

Opseg energije na koje je oko osetljivo pripisuje se vidljivoj svetlosti nm. PIRAZINI vie od 50 razliitih pirazina je pronaeno u hrani nastaju Majardovim reakcijama ili tokom pirolize nekih amino jedinjenja veoma su rasprostranjeni u termiki tretiranoj hrani hleb, meso, prena kafa, preni lenik, preni orasi, preni bademi 2-metoksiizobutilpirazin – miris zelenog bibera uklanjanje metoksi ili alkilne grupe smanjuje intenzitet mirisa8.

Organske i neorganske kiseline Imaju ulogu pufernog sistema; Utiu na hidrolizu makromolekula; Utiu na ukus; Imaju antibakterijska i antifugalna svojstva; Najee organske kiseline koje su sastojci hrane: Veliki broj heemija nastaje kao posledica neenzimskih reakcija lipidne oksidacije, trekerove degradacije amino kiselina, heterolisom ugljenih hidrata, interakcijom nastalih meuproizvoda navedenih reakcija, itd.

The Inorganic Chemistry of Life. Nedostatak vitamina dovodi do rahitisa i osteoporoze.

Lehninger Principles of Biochemistry. Fourth in the Cycles Review Series”.

Lipidi – HEMIJA

Hemija i njen znaaj prouava tvari. Naena je u plodovima palme i urme. Hidrogenacija i lipidk su najvanije hemijske reakcije koje se tom prilikom odvijaju. Hemijski sastojci hrane i kontaminanti hrane Documents. Istovremeno, sa ovim efektom javlja se i suprotan efekat. Funkcija rastvorljivost viskozitet stvaranje gela Mehanizam hidrofilne osobine vezivanje vode, oblik i veliina delovanje proteina kao adhezivnog materijala formiranje i stabilizacija masnih emulzija formiranje stabilnih filmova u kojima je vezan gas hidrofobno vezivanje u glutenu, disulfidne veze u gelovima Vrsta namirnica pia supe, prelivi, sosevi meso, kobasice, testenine i pekarski proizvodi Vrsta proteina proteini surutke proteini miia, proteini jaja proteini miia, jaja i mlekaemulzifikatorikobasice, supe, kolai proteini miia, jaja i mleka lag, deserti, kolai proteini jaja i mlekastvaranje peneelastinostmeso, pekarski proizvodiproteini miia, proteini itaricaHemijska reaktivnost amino kiselina1.

  DIARIO DE UNA ESQUIZOFRENICA LIBRO PDF

U prisustvu karotenoida i drugih antioksidanata singletni kiseonik oslobaa viak energije i vraa se u svoje osnovno stanje.

Metabolizam – Wikipedia

Dobavljeno iz ” https: Test Hemija – Documents. Ti radikali uslovljavaju polimerizaciju proteina.

Sumpor-dioksid i sulfiti Koriste se kao antimikrobne i kao antioksidativne supstance. Ova reakcija ukljuuje adiciju amino grupe na karbonilnu grupu eera u otvorenom obliku, eliminaciju molekula vode i zatvaranje prstena.

Ova faza hemoja obuhvata kondenzaciju amina ili amino jedinjenja i karbonil grupe redukujuih eera dajui poetni kondenzacioni proizvod – Shiffovu bazu, koja ciklizacijom daje N-supstituisani glukozilamin. Od eera je najee prisutna D-galaktoza, pa se takvi cerebrozidi zovu galaktocerebrozidi: